Hauptschlüssel der D-Reihe[ bearbeiten ]


ECO-Code Hauptreihen Namen
D00 1.d4 d5 2.Sc3 Sf6 3.Sf3
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.f3
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Sc3 Sf6 4.f3
Damenbauernspiel,
Blackmar-Gambit,
Blackmar-Diemer-Gambit
D01 1.d4 d5 2.Sc3 Sf6 3.Lg5 Damenbauernspiel (Richter-Weressow-System)
D02 1.d4 d5 2.Sc3 Sf6 3.Lf4 Damenbauernspiel
D03 1.d4 d5 2.Sc3 Sf6 3.Lg5 Damenbauernspiel
D04 1.d4 d5 2.Sc3 Sf6 3.e3 c5 Damenbauernspiel
D05 1.d4 d5 2.Sc3 Sf6 3.e3 e6 Damengambit (seltene Züge)
D06 1.d4 d5 2.c4 Lf5 Damengambit (seltene Züge)
D07 1.d4 d5 2.c4 Sc6 Damengambit (Tschigorin-Verteidigung)
D08 1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d5 4.Sf3 Sc6 5.Sbd2 Damengambit (Slawische Verteidigung)
D09 1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d5 4.Sf3 Sc6 5.g3 Albins Gegengambit
D10 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Damengambit (Slawische Verteidigung),
(Lasker/Smyslow-Variante)
D11 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3 Lg4 Damengambit (Slawische Verteidigung)
D12 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3 Lf5 Damengambit (Slawische Verteidigung)
D13 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.cxd5 cxd5 5.Sc3 Sc6 6.Lf4 e6 Damengambit (Slawische Verteidigung), Abtauschvariante
D14 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.cxd5 cxd5 5.Sc3 Sc6 6.Lf4 Lf5 Damengambit (Slawische Verteidigung), Abtauschvariante
D15 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 dxc4 5.e4 Damengambit (Slawische Verteidigung)
D16 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 dxc4 5.a4 Sa6 Damengambit (Lasker/Smyslow-Variante)
D17 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 dxc4 5.a4 Lf5 6.Se5 Damengambit (Slawische Verteidigung)
D18 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 dxc4 5.a4 Lf5 6.e3 e6 7.Lc4 Lb4 8.0-0
0-0 9.Sh4
Damengambit (Slawische Verteidigung Hauptvariante)
D19 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 dxc4 5.a4 Lf5 6.e3 e6 7.Lc4 Lb4 8.0-0
0-0 9.De2
Damengambit (Slawische Verteidigung Hauptvariante)
D20 1.d4 d5 2.c4 dxc4 e.e4 Angenommenes Damengambit
D21 1.d4 d5 2.c4 dxc4 e.3.Sf3 a6 4.e4 Angenommenes Damengambit
D22 1.d4 d5 2.c4 dxc4 e.3.Sf3 a6 4.e3 Angenommenes Damengambit
D23 1.d4 d5 2.c4 dxc4 e.3.Sf3 Sf6 4.Da4+ Angenommenes Damengambit (Mannheimer e.V.)
D24 1.d4 d5 2.c4 dxc4 e.3.Sf3 Sf6 4.Sc3 Angenommenes Damengambit
D25 1.d4 d5 2.c4 dxc4 e.3.Sf3 Sf6 4.e3 Lg4 Angenommenes Damengambit
D26 1.d4 d5 2.c4 dxc4 e.3.Sf3 Sf6 4.e3 e6 5.Lxc4 c5 6.0-0 cxd4 Angenommenes Damengambit
D27 1.d4 d5 2.c4 dxc4 e.3.Sf3 Sf6 4.e3 e6 5.Lxc4 c5 6.0-0 a6 7.a4 Angenommenes Damengambit
D28 1.d4 d5 2.c4 dxc4 e.3.Sf3 Sf6 4.e3 e6 5.Lxc4 c5 6.0-0 a6 7.De2 b5 8.Lb3
Sc6
Angenommenes Damengambit
D29 1.d4 d5 2.c4 dxc4 e.3.Sf3 Sf6 4.e3 e6 5.Lxc4 c5 6.0-0 a6 7.De2 b5 8.Lb3
Lb7
Angenommenes Damengambit
D30 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sf3 Damengambit
D31 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 c6 Damengambit (Halbslawisch)
D32 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Sf3 Sc6 6.e3 Damengambit (Tarrasch-Verteidigung)
D33 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Sf3 Sc6 6.g3 Sf6 7.Lg2 cxd4 Damengambit (Tarrasch-Verteidigung)
D34 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Sf3 Sc6 6.g3 Sf6 7.Lg2 Le7 Damengambit (Tarrasch-Verteidigung Hauptvariante)
D35 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.cxd5 exd5 5.Lg5 c6 6.e3 Damengambit (Abtauschvariante)
D36 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.cxd5 exd5 5.Lg5 c6 6.Dc2 Damengambit (Abtauschvariante)
D37 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 Le7 5.Lf4 Damengambit mit 5.Lf4
D38 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 Lb4 5.Lg5 h6 -> E21 Damengambit (Ragosin-Verteidigung)
D39 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 Lb4 5.Lg5 dxc4 Damengambit (Ragosin-Verteidigung)
D40 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 c5 5.e3 Damengambit (Verbesserte Tarrasch-Verteidigung)
D41 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 c5 5.cxd5 Sxd5 6.e3 Sc6 7.Lc4 Damengambit (Verbesserte Tarrasch-Verteidigung)
D42 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 c5 5.cxd5 Sxd5 6.e3 Sc6 7.Ld3 Damengambit (Verbesserte Tarrasch-Verteidigung)
D43 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 c6 5.Lg5 h6 Damengambit, Halbslawisch (Botwinnik-Variante,
Anti-Meraner Gambit)
D44 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 c6 5.Lg5 dxc4 Damengambit, Halbslawisch (Botwinnik-Variante,
Anti-Meraner Gambit)
D45 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 c6 5.e3 Sbd7 6.Dc2 Damengambit, Halbslawisch (Anti-Meraner Gambit)
D46 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 c6 5.e3 Sbd7 6.Ld3 Ld6 Damengambit, Halbslawisch
D47 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 c6 5.e3 Sbd7 6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 b5 8.Ld3
b4
Damengambit, Halbslawisch (Meraner Variante)
D48 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 c6 5.e3 Sbd7 6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 b5 8.Ld3
a6 9.e4 c5 10.e5 cxd4 11.e4
Damengambit, Halbslawisch (Meraner Variante)
D49 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 c6 5.e3 Sbd7 6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 b5 8.Ld3
a6 9.e4 c5 10.e5 cxd4 11.Sxb5
Damengambit, Halbslawisch (Meraner Variante,
Sosin-Angriff)
D50 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 c5 Damengambit (Canal-Prins-Gambit)
D51 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Sbd7 5.e3 Damengambit (Cambridge-Springs-Variante und Abweichungen)
D52 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Sbd7 5.e3 c6 6.Sf3 Damengambit (Cambridge-Springs-Variante)
D53 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Sbd7 5.e3 0-0 6.Dc2 Damengambit (Hauptvariante, Abweichungen)
D54 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Sbd7 5.e3 0-0 6.Tc1 Damengambit (Hauptvariante, Abweichungen)
D55 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Sbd7 5.e3 0-0 6.Sf3 h6 7.Lxf6 Damengambit (Hauptvariante, Abweichungen, Alte Lasker-Variante)
D56 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 h6 7.Lh4 Se4 8.Lxe7
Dxe7 9.Tc1
Damengambit (Moderne Lasker-Verteidigung)
D57 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 h6 7.Lh4 Se4 8.Lxe7
Dxe7 9.cxd5
Damengambit (Moderne Lasker-Verteidigung)
D58 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 h6 7.Lh4 b6 8.cxd5
exd5
Damengambit (Tartakower-Verteidigung)
D59 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 h6 7.Lh4 b6 8.cxd5
Sxd5
Damengambit (Tartakower-Verteidigung)
D60 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 Sbd7 7.Ld3 Damengambit (Hauptvariante)
D61 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 Sbd7 7.Dc2 h6 Damengambit (Hauptvariante mit 7.Dc2)
D62 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 Sbd7 7.Dc2 c5 Damengambit (Hauptvariante mit 7.Dc2, Nebenvarianten mit 7. ... c5)
D63 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 Sbd7 7.Tc1 c6 8.a3 Damengambit (Hauptvariante mit 7.Tc1)
D64 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 Sbd7 7.Tc1 c6 8.Dc2
a6 9.a3
Damengambit (Tempokampf-Variante)
D65 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 Sbd7 7.Tc1 c6 8.Dc2
a6 9.cxd5
Damengambit (Tempokampf-Variante)
D66 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 Sbd7 7.Tc1 c6 8.Ld3
dxc4
Damengambit (Hauptvariante, Erweitertes Fianchetto)
D67 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 Sbd7 7.Tc1 c6 8.Ld3
dxc4 9.Lxc4 Sd5 10.Lxe7 Dxe7 11.0-0 Sxc3 12.Txc3 b6
Damengambit (Hauptvariante, Capablancas Entlastungsmanöver)
D68 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 Sbd7 7.Tc1 c6 8.Ld3
dxc4 9.Lxc4 Sd5 10.Lxe7 Dxe7 11.0-0 Sxc3 12.Txc3 e5 13.Dc2
Damengambit (Hauptvariante, Capablancas Entlastungsmanöver)
D69 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 Sbd7 7.Tc1 c6 8.Ld3
dxc4 9.Lxc4 Sd5 10.Lxe7 Dxe7 11.0-0 Sxc3 12.Txc3 e5 13.dxe5
Damengambit (Hauptvariante, Capablancas Entlastungsmanöver,
Rubinstein-Angriff)
D70 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.Lg2 c6 Grünfeld-Indische-Verteidigung,
Grünfeld-Verteidigung (Abweichungen im
3.Zug)
D71 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.Lg2 Lg7 5.cxd5 Sxd5 6.e4 Sb4 Grünfeld-Verteidigung mit 3.g3
D72 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.Lg2 Lg7 5.cxd5 Sxd5 6.e4 Sb6 Grünfeld-Verteidigung mit 3.g3
D73 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 0-0 6.cxd5 Sxd5 7.e4 Grünfeld-Verteidigung mit 3.g3
D74 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 0-0 6.cxd5 Sxd5 7.0-0 c5 8.e4 Grünfeld-Verteidigung mit 3.g3
D75 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 0-0 6.cxd5 Sxd5 7.0-0 c5 8.dxc5 Grünfeld-Verteidigung mit 3.g3
D76 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 0-0 6.cxd5 Sxd5 7.0-0 Sb6 Grünfeld-Verteidigung mit 3.g3
D77 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 0-0 6.0-0 dxc4 Grünfeld-Verteidigung mit 3.g3
D78 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 0-0 6.0-0 c6 7.Sbd2 Grünfeld-Verteidigung mit 3.g3
D79 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 d5 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 0-0 6.0-0 c6 7.cxd5 Grünfeld-Verteidigung mit 3.g3
D80 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Lg5 Grünfeld-Verteidigung mit 4.Lg5
D81 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Db3 Grünfeld-Verteidigung
(Botwinnik-Variante)
D82 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Lf4 Grünfeld-Verteidigung mit 4.Lf4
D83 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Lf4 Lg7 5.e3 0-0 6.Db3 Grünfeld-Verteidigung mit 4.Lf4
D84 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Lf4 Lg7 5.e3 0-0 6.cxd5 Grünfeld-Verteidigung
(Hauptfortsetzung)
D85 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 7.Sf3 Grünfeld-Verteidigung
(Hauptfortsetzung)
D86 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 7.Lc4 0-0 Grünfeld-Verteidigung
(Hauptfortsetzung, Simagin-Variante)
D87 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 7.Lc4 0-0
8.Se2 c5 9.0-0 c6 10.Le3 Dc7
Grünfeld-Verteidigung
(Hauptfortsetzung, Botwinnik-Variante)
D88 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 7.Lc4 0-0
8.Se2 c5 9.0-0 c6 10.Le3 cxd4 11.cxd4 Lg4 12.f3 Sa5
Grünfeld-Verteidigung
(Hauptfortsetzung, Aljechin-Variante)
D89 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 7.Lc4 0-0
8.Se2 c5 9.0-0 c6 10.Le3 cxd4 11.cxd4 Lg4 12.f3 Sa5 13.Ld3
Grünfeld-Verteidigung
(Geschlossenes System)
D90 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Lg7 5.cxd5 Grünfeld-Verteidigung
(Flohr-Variante)
D91 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Lg7 5.Lg5 Grünfeld-Verteidigung mit 5.Lg5
D92 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Lg7 5.Lf4 0-0 Grünfeld-Verteidigung mit 5.Lf4
D93 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Lg7 5.Lf4 0-0 6.e3 Grünfeld-Verteidigung mit 5.Lf4
D94 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Lg7 5.e3 0-0 6.xcd5 Grünfeld-Verteidigung (Geschlossens
System)
D95 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Lg7 5.e3 0-0 6.Db3 Grünfeld-Verteidigung (Geschlossens
System)
D96 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Lg7 5.Db3 dxc4 6.Dxc4 0-0 7.e3 Grünfeld-Verteidigung (Russisches System)
D97 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Lg7 5.Db3 dxc4 6.Dxc4 0-0 7.e4 Sa6 Grünfeld-Verteidigung (Russisches System, Ragosin-Variante)
D98 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Lg7 5.Db3 dxc4 6.Dxc4 0-0 7.e4 Lg4 8.Le3
Sfd7
Grünfeld-Verteidigung (Russisches System, Smyslow-Variante)
D99 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Lg7 5.Db3 dxc4 6.Dxc4 0-0 7.e4 Lg4 8.Le3
Sfd7 9.Db3
Grünfeld-Verteidigung (Russisches System, Smyslow-Variante)Einordnung: mySchach-Wiki | Schachbegriffe von A bis Z | Eröffnung | ECO Codes | Hauptschlüssel der D-Reihe
Artikel Nr 894 / letzte Änderung am 02.07.2005, 17:06Uhr

zurueck  neuen Artikel schreiben  alle Artikel anzeigen  


Direktlinks: Schach Chess960 Fernschach Fischer Random Chess Schachbegriffe von A bis Z Schachspieler Fernschachspieler Schach Eröffnung


Dieser Artikel basiert auf dem Artikel ECO Codes aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

Zur Zeit sind 2 Schachspieler online! Laufende Partien: 176, Forderungen: 3, Halbzüge: 7.702.058
Copyright 2003-2024 Karkowski & Schulz - Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzerklärung